The British-Kosovar Chambers of Commerce launches at Houses of Parliament

Launch-event-BKCC-Swiss-Diamond-Kosovo-1

The launch of The British-Kosovar Chambers of Commerce Ltd at Westminster Hall, Houses of Parliament, London, United Kingdom. As the president of the chambers, Artan Llabjani feels privileged to announce that on 13th December 2021 the UK Prime Minister’s Trade Envoy for Balkans Martin Vickers MP and the All-Party Parliamentary Groups for Kosovo hosted the launch of The British-Kosovar Chambers of Commerce at the Westminster Hall, Houses of Parliament in the UK.

The launch was attended by Kosovo’s Minister of Foreign Affairs, Ms Donika Gërvalla-Schwarz, Minister of Infrastructure, Mr Liburn Aliu and many professionals, businesses, celebrities and students.

This chamber is a not-for-profit membership organisation with the objective to foster strong business links between the United Kingdom and the Republic of Kosovo. We aim to provide a professional and social environment for business people who wish to be introduced to and become part of, the British-Kosovan business culture and community. We also aim to work together with the Kosovo-based Chamber of Commerce. The creation of the chambers was hugely supported (and it would have been impossible to create the chambers without their support) by our Honorary President Mr John Grogan. Mr Grogan was a Member of Parliament for many years and whilst in Parliament, Mr Grogan set up and chaired the All-Party Parliamentary Group on Kosovo. The board of the chambers Adelina Toplica Badivuku, Labi Zeqiri, Andre Demushi and Arbour Salihu (all high standing professionals), The British Embassy in Kosovo, The Kosovan Embassy in the UK, British Chambers of Commerce, Companies Houses, Bolt Burdon Solicitors, Numerous businesses in the UK and Kosovo.

At the launch, we took over the Westminster Hall (and on the very steps where, historically for a thousand years, only kings and queens delivered speeches to their governments) Kosovo’s Minister of Foreign Affairs welcomed the work of all those working to promote Kosovo’s investment climate, Mr Vickers and Mr Grogan expressed their desire to work with and support all those seeking better economic relations between Kosovo and the UK. The Minister of Infrastructure expressed his determination to encourage the development of a green economic model for Kosovo, The Deputy Ambassador of the UK in Kosovo, Mr Jacob Webber expressed the desire and determination to encourage greater economic activity between Kosovo and the UK. I personally also thank all those who attended the launch last evening. We aim to be a loud voice for the business communities we represent, backed by our core values of credibility, integrity, professionalism and trust, to ensure that the views, opinions, priorities, concerns and needs of our members are heard by decision-makers.

 

Nisja Odes Tregtare Britaniko-Kosovare Ltd në Westminster Hall, Shtëpitët e Parlamentit ne Londër, Mbretëria e Bashkuar. Si kryetar I Odes, ndihem i privilegjuar të ju njoftoj se më 13 Dhjetor 2021, i dërguari i Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar për Tregtinë për Ballkanin, deputeti Martin Vickers dhe Grupet Parlamentare Gjithëpartiake për Kosovën pritën fillimin e Dhomave Ekonomike Britanike Kosovare në Westminster Hall, Dhomat e Parlamentit në MB.

Në prezantim morën pjesë Ministrja e Punëve të Jashtme të Kosovës, znj. Donika Gërvalla-Schwarz, Ministri i Infrastrukturës, z. Liburn Aliu dhe shumë profesionistë, biznese, të famshëm dhe studentë.Kjo ode është një organizatë e anëtarësimit jofitimprurëse me qëllim që të nxisë lidhje të forta biznesi ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Republikës së Kosovës. Ne synojmë të ofrojmë një mjedis profesional dhe social për njerëzit e biznesit që dëshirojnë të njihen dhe të bëhen pjesë e kulturës dhe komunitetit të biznesit Britaniko-Kosovar. Ne gjithashtu synojmë të punojmë së bashku me Odën e Tregtisë me bazë në Kosovë.

Krijimi i Odes u mbështet jashtëzakonisht (dhe do të ishte e pamundur të krijohet Oda pa mbështetjen e tyre) nga:- Presidenti ynë Nderi Z. John Grogan. Z. Grogan ishte deputet i Parlamentit për shumë vite dhe derisa ishte në Parlament z. Grogan themeloi dhe kryesoi Grupin Parlamentar të Gjithë Partisë për Kosovën.- Bordi i Odave Adelina Toplica Badivuk, Labinot Zeqiri, Andre Demushi dhe Arbnor Zeqiri (të gjithë profesionistë të lartë)- Ambasada Britanike në Kosovë- Ambasada e Kosovës në MB- Dhoma Britanike e Tregtisë- Shtëpitë e Kompanive- Firma ime Bolt Burdon Solicitors- Biznese të shumta në MB dhe Kosovë.

Në hapjen e mbledhjes, ne morëm Sallën e Madhe të Pallatit të Westminsterit dhe pikërisht në shkallët ku, historikisht për një mijë vjet, vetëm mbretërit dhe mbretëreshat mbanin fjalime para qeverive të tyre, Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës përshëndeti punën e të gjithë atyre që punojnë për promovimin e klimës së investimeve në Kosovë, z. Vickers dhe z. Grogan shprehën dëshirën e tyre për të punuar dhe mbështetur të gjithë ata që kërkojnë marrëdhënie më të mira ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Britanisë së Madhe. Ministri i Infrastrukturës shprehu vendosmërinë e tij për të inkurajuar zhvillimin e një modeli ekonomik të gjelbër për Kosovën, Zëvendës ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, z. Jacob Webber shprehu dëshirën dhe vendosmërinë për të inkurajuar një aktivitet më të madh ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Britanisë së Madhe.

Unë personalisht falënderoj gjithashtu të gjithë ata që morën pjesë në prezantimin e mbrëmjes së kaluar.Ne synojmë të jemi një zë i lartë për komunitetet e biznesit që përfaqësojmë, të mbështetur nga vlerat tona thelbësore të besueshmërisë, integritetit, profesionalizmit dhe besimit, për të siguruar që pikëpamjet, opinionet, prioritetet, shqetësimet dhe nevojat e anëtarëve tanë të dëgjohen nga vendimmarrës.Më duhet të theksoj gjithashtu se kam fituar përvojë masive nga Rrjeti Global i Bizneseve Shqiptare – Naim Dedushaj, Elmi Berisha, Ismet Smajli Nura, Vllaznim Kelmendi, Hazis Vardar, Ahmet Gjana – Deputet Brukselnë Mbretërinë e Bashkuar kemi mbajtur tre herë në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar (institucioni më i vjetër demokratik në botë) evente të profilit të lartë (me Ambasadoren e Tregtisë së Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar) për marrëdhëniet MB-Kosovë. Ky është lobim i vërtetë!! ne jemi të gjithë në këtë për të mirën e Kosovës.